دوستت دارم

ناظمِ ما می گفت:

((پیش بزرگتر ها فضولی موقوف!))

امّا من فضول بودم!

نه دست به سینه سکوت،

نه سر به راه مشق مسیر مدرسه،

تجدیدی هزار مرتبه نوشتنِ

          تکرار نخواهد شد!

تجدیدی دوستت دارم

    گوشه کتاب جبر!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرهاد

قشنگه